Southeast Europe Atrium European Union
kući » lokacija » Arsia/Raša

Raša, čiji je naziv isprva trebao biti Liburnia, je bio prvi između tri grada posebno isplaniranih za rudare, zajedno sa Carbonijom na Sardiniji i Pozzom Littoriom. Izgrađena je u vrijeme fašističke vladavine (1936-1937.) u sklopu političke odluke talijanske vlade da ustanovi takozvane citta’ di fondazione (planske gradove) na osnovama novih urbanističkih i arhitektonskih izraza. Naselje je bilo izgrađeno u razdoblju od 547 dana na lokaciji nedavno navodnjavane neplodne močvare. Na urbanizmu Raše režim je pronašao svoj izraz više u naglasku estetskih i formalnih, a manje funkcionalnih kvaliteta. Isto tako, interpolacija velikog pravokutnog portala sa Mussolinijevim imenom i fašističkim sloganom je racionalistički detalj i izraz fašističkih monumentalnih ideja. Na trgu je uspostavljen centar P.N.F.-a odnosno Partito Nazionale Fascista. Raša je linearan grad sa jasnom socijalnom i funkcionalnom podjelom. Regulacijski plan je predvidio nizove jednokatnih radničkih kuća od kojih se sastoji dvije trećine površine grada, a koje su urbanim centrom odijeljene od stanova i vila za činovnike i direktore. Industrijska zona je smještena na sjeveroistočnom rubu grada. Autor regulacijskog plana i arhitektonskih projekata je tršćanski arhitekt Gustavo Pulitzer Finali.

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...