Southeast Europe Atrium European Union

Dom Kulture u Konjicu

Dom kulture u Konjicu izgrađen je 1957. godine. Na osnovu Odluke Preduzeća “IGMAN”, a uz suglasnost tadašnjeg SSNO a pod nazivom Društveni dom.

Od 1962. godine do danas djeluje kao Javna ustanova Narodni univerzitet Konjic. Objekat je dobio i status Nacionalnog spomenika. Projektant je slovenački arhitekta Jože Osojnik, vojno angažovan od strane tadašnjeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu u Beogradu. Ukupna površina zatvorenih i otvorenih prostora objekta, te partera uz objekat iznosi 6532 m2. Po svom arhitektonskom izgledu i funkcionalnoj namjeni objekat je bio jedna od najatraktivnijih građevina u tadašnjoj državi.

Konfiguracija terena lokacije na kojoj je smješten iziskivala je posebno komponovanje i oblikovanje kako objekta tako i prilaza samom objektu. Sve važnije sesije, dočeci monogobrojnih državnih dužnosnika, saradnika i gostiju, te mnogobrojne kulturne i drštvene manifestacije odvijale su se u ovom objektu. Ukratko, sav javni život dešavao se u tada Društvenom domu.

Posjeduje univerzalnu salu za kino i pozorišne predstave, kao i ostale kulturne manifestacije, sa pratećim prostorima, te otvorenu scenu. Pored toga ima dovoljan broj prostora u kome se odvijao, a i danas se odvija kulturni i društveni život, te različiti vidovi edukacija. U objektu su danas, između ostalih sadržaja smješteni: gradska biblioteka sa bogatim knjižnim fondom, galerija za izložbene svrhe, te tzv. bosanska soba i drvena sala za održavanje raznih kuturnih i društvenih manifestacija, kao i prostori za različite vrste kurseva. Dio prostora u objektu koriste: kulturno-umjetnička drštva, ansambli i udruženja. Tu je i ured Turističke zajednice, a od nedavno i Visoka škola za turizam i menadžment. U suterenskom dijelu objekta nalazi se i kafe-restoran sa terasom. Ukratko Dom kulture, nekad Društveni dom, bio je i ostao mjesto za kulturno-društvena dešavanja.

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...