Southeast Europe Atrium European Union

Ще бъде създаден тематичен културен маршрут (признат от Съвета на Европа и след това включен в Атласа на културните маршрути). В момента не съществува специфичен културен маршрут, посветен на архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век. Поради противоречивата разглеждана тема и нейната драматична символична стойност за много хора в момента, се очаква този културен маршрут да има голямо влияние върху хората, медиите, акционерите на Югоизточна Европа и Европа като цяло. От друга страна част от тази архитектура, освен тази, представена от рационалистичните концепции през 20-те и 30-те години, често има уместна артистична и архитектурна стойност. Свързани с този предвиден културен маршрут някои туристически продукти(поне по един на държава), свързани със засегнатото наследство, ще бъдат създадени и промотирани към специализирани туроператори. Опитът в момента ни учи, че най-ефективните културни маршрути са тези, които активно са анимирани от икономическите и културните акционери /партньори/ на участващите територии. Комбини-раните действия по-горе са предназначени да постигнат ясна и измерима икономическа валоризация на засегнатата архитектура, както и да подпомогнат нови териториални услуги и работни места. За постигането на тази цел подкрепата, гарантирана от Европейския институт за културни маршрути, ще бъде ключов елемент. В края на проекта партньорството ще има на разположение досие на кандидатите, което да представи на Съвета на Европа за признаването на планирания Културен маршрут. Гореспоменатото досие ще бъде представено от транснационална промотираща асоциация, която ще бъде създадена за целта.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...