Southeast Europe Atrium European Union

Транснационален проект и финансов мениджмънт

Управленската структура на Партньорството(и свързаното вземане на решения, мониторинг и процедури) ще бъде базирано на: Управителен комитет (StC), който взема решения на най-високо ниво и оценява напредъка на Проекта(обикновено по време на периодичните трансгранични срещи, резултатите от които ще бъдат обобщени в точни протоколи) и Научен комитет (SC), който взема решения на базата на научно съответствие.Главният бенефициент ще реализира решенията на Управителния комитет на проекта; Отговорните бенефициенти по работния пакет отговарят за производството на планираните продукти и резултатите от техния работен пакет навреме и със съгласуваното качество, под общата координация на Главния бенефициент. В началото на проекта ще бъде създадена административна рамка за него (финансов мениджмънт, управление на човешките ресурси и набиране на персонал, секретарски изисквания, комуникация с общия секретариат).

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...