Southeast Europe Atrium European Union
резюме на проекта

Резюме на проекта

От рани на неудобно и ужасно минало, архитектурните следи от тоталитарните режими на ХХ век могат да се превърнат във важен източник за регионално развитие, ако бъдат управлявани и валоризирани чрез транснационален културен маршрут (в съответствие с правила, определени от Съвета на Европа с Резолюция 12/07) и културно- туристически продукти.

АТРИУМ е проект, създаден в отговор на една все още до голяма степен неизследвана възможност. Около този нов културен маршрут, могат да бъдат създадени нови услуги, а оттам и работни места (места за настаняване, екскурзоводство, реставрация и т.н.), особено за млади хора.

АТРИУМ преследва следните специфични цели:

• Идентифициране на примерни архитектурни обекти в териториите, участващи в проекта (анализ на ниво градоустройство и архитектура), а оттам и на основната концепция за връзката между града и властта, както и взаимоотношенията между гражданите и тоталитарните институции;
• Избор на сгради и места с особено значение по силата на предишни режими, които могат да имат (или в момента имат) нова естетическо, функционално и социално значение в съвременния демократичен град;
• Изготвяне на транснационално ръководство (също и за учебни цели) за разумно управление, опазване, реутилизация и икономическа валоризация на това "неудобно" наследство.
• Идентифициране, събиране и изготвяне на цифров каталог от фото архиви, филми, разкази на свидетели, мебели и др. от съответната епоха;
• Изготвяне на културен маршрут за наследството от периода, в съответствие с правила, посочени от Съвета на Европа;
• Насърчаване на форми на културен туризъм за икономическа валоризация на наследството (и обучение на необходимите оператори) в състояние да привлекат сегменти на международния и  европейски културен туризъм и по този начин да се създават нови услуги и работни места. Партньорството включва балансирана комбинация от 18 органи (местни власти, университети, културни институции и  др.), разпределени в 11 държави.

История на проекта

Предложението за проекта е създадено въз основа на общата воля на партньорите по проекта да проучат начините за икономическа валоризация на архитектурното наследство на  тоталитарните режими на ХХ век, като се започне от фундаменталния факт, че досега нито един културен маршрут и специфични културно-туристически продукти не са били изготвени по тази специфична тема.
Община Форли притежава наследство от рационалистична архитектура на 30-те години и  обмисля най-малко от едно десетилетие това предизвикателство (също и подкрепя специализирани изследвания и публикации), натрупвайки знания и взаимоотношения със заинтересованите лица. Наскоро общината насърчава създаването на научно-технически комитет за целите на повторно използване и валоризация на наследство на рационализма. Като логична последица от това, е възникнало първото предложение, обогатено и усъвършенствано благодарие на всички партньори по проекта.

Проблем или предизвикателство

В Югоизточна Европа, много градове все още имат видими архитектурни следи от двата тоталитарни режима на 20-ти век. Те могат да бъдат лесно открити в градове като Форли, Предапио (Иалия), но също така и в държави (например Албания, Хърватия), засегнати от тоталитарните режими на 20-ти век  и такива със запазени черти на т. нар. „новоосновани градове” от фашистката ера – изцяло новопроектирани градове на празни територии (Раса и Лабин). От друга страна, страни като Унгария, Словакия, Румъния и България имат архитектоничните признаци на бившия комунистически режим. Въпреки че обхваща различен период от време (между 1945 и 1989/91г.), предизвикателството за новите демократични институции е как да се поддържа връзка с това "неудобно" наследство и спомени и как икономически  да се използват. То е важен потенциал за местно развитие, ако се управлява и валоризира по интелигентен начин чрез тематичен транснационален културен маршрут и специфични туристически продукти. Тази цел ще бъде постигната чрез извършване на всички необходими дейности да се създаде културен маршрут, признат от Съвета на Европа (Резолюция 12/07). Някои от тези дейности са: идентификация на показателни образци от наследството на режимите като основа за по-добро разбиране на Европа днес; подготовка на транснационално ръководство за разумно управление, опазване и валоризация на този конкретен тип наследство; подготовка на специалисти, способни на разработване на иновационни проекти за икономическата валоризация и повишаване на осведомеността на заинтересованите лица; включване на културното наследство от периода в политиката за устойчиво развитие на териториите; прилагане на трайни многостранни дейности и мрежи. Около този нов културен маршрут, ще бъдат създадени нови услуги и работни места, особено за младите хора.

Цели на проекта:

Основната цел е да се определи и изяви културен маршрут за архитектурата на тоталитарните режими от 20 век, като метод за тяхната икономическа валоризация. Чрез АТРИУМ ще бъдат подготвени проучвания, икономически изследвания, документация и инструменти в специализирано досие, което да се представи пред Европейския съвет, за да получи признание за европейски културен маршрут. В момента в Европа има 29 културни маршрути, признати от Европейския съвет. АТРИУМ ще предложи нова тема, наразглеждана досега.
Целите на проекта се постигат чрез следните специфични дейности: 1) идентификация на конкретни обекти в съответните области (анализ на градоустройствените и архитектурни произведения, а следователно и на основната им концепция за града и властта, сгради и места от особено значение при минали режими, които могат да имат (или имат в момента) нова естетическа, функционална и социална задача в съвременния демократичен град; 2) подготовка на транснационален наръчник за разумно управление, опазване и  повторно използване и икономическата валоризация на този "неудобен" тип наследство. Това ръководство следва да се използва също за провеждане на образователни семинари за политици, държавни служители, специалисти и т.н., както и база за допълнителни изследвания от учени; 3) Идентифициране, събиране и цифров каталог на снимки архиви, филми, разкази на свидетели, мебели, дрехи от съответната епоха като средство за икономическата валоризация, реклама и популяризиране на предстоящия културен маршрут; 4) създаването на транснационално мултидисциплинарно сдружение за насърчаване и поддръжка на културния маршрут; 5) насърчаване на културния туризъм, обучение на необходимите кадри и привличане на сегментите на международния, особено европейски културен туризъм и по този начин създаване на нови услуги и работни места в съответните области.

Методологичен подход

АТРИУМ ще се изпълнява следвайки логическа рамка от различни действия, насочени към определяне на основа за създаване на културен маршрут на избраната тема. На първо място, партньорите по проекта ще идентифицират и анализират подходящи архитектурни обекти в техния град / регион от периода, за да се оцени потенциала за тяхната икономическа валоризация (Работен пакет 3). След като се определят, Работен пакет 4 ще бъде изцяло посветена на подготовката (чрез консултация с експерти, специализирани източници и др.) на транснационално ръководство за мъдро управление, съхраняване, повторно използване и валоризация на архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век, съчетани със семинари, насочени към финансиране на самото ръководство. Работен пакет 5 ще се съсредоточи върху цифров каталог на избраните обекти (чрез общ транснационален формат), с цел да се създаде онлайн източник за нуждите както на специалисти, така и широката общественост. И накрая, Работен пакет 6 ще проектира самия културен маршрут (като част от вече съществуващите културните маршрути на Съвета на Европа) и ще тества нови културни туристически продукти, базирани на икономическата валоризация на разглежданата архитектура. Всички дейности по-горе, ще се извършват чрез активно участие на съответните заинтересовани страни, чрез по-задълбочени разговори и срещи. Ще се извършват чрез общи транснационални методологии, инструменти (шаблони, темплейти и т.н.) и работни групи, в пълно сътрудничество със заинтересованите страни на техните региони / градове. "Свързващ агент" между различните Работни пакети са Работен пакет 1 и Работен пакет 2 - като взаимодопълващи се и иманентни функции, във връзка с цялостната дейност. Всички писмени документи и работа на място ще бъдат използвани, като методология  и постоянно ще се търси активното участие на трансгранично ниво. Участието на Европейския институт за културни маршрути като ръководител на Международния Научен комитет (орган, под чийто ръководство се изготвя проекта) ще гарантира по-широка методическа конфронтация с други европейски културни маршрути.

Транснационален подход

В Европа има някои културни маршрути, осъществени на национално ниво, но по-голямата част от тях са изградени на транснационално ниво. От друга страна, изграждането на обща европейска идентичност, особено в областта на културата, изисква подход за преодоляване на националните граници. Освен това, клъстер на културни туристически продукти, фокусирани върху архитектурата на тоталитарните режими на XX век, проектиран на транс-национално ниво, има по-голяма пазарен потенциал от местни и фрагментирани примери. В действителност, конкуренцията на международния туристически пазар е много трудна, особено в сегмента "културен туризъм", който е много взискателен. Да се постигнат целите на транснационално ниво е истинско предизвикателство. Накрая, международното сътрудничество ще позволи да споделят и обмен на ноу-хау относно важната тема за управлението, опазването и икономическата валоризация на културните ценности, особено в градски контекст.

Очаквани резултати и дълготрайност

АТРИУМ ще даде своя принос към Европейската отношение между културата и туризма (икономиката), които все още не са решени в достатъчна степен.  Две полета често управлявани по отделно в рамките на едни и същи администрации, както е посочено и от важно проучване "градски туризъм и култура - Европейски опит” (от ETC Research Group, 2005). Този амбициозен и обхватен резултат ще бъде постигнат чрез: идентифициране и документиране на най-малко 66 архитектурни обекта (6 от всяка държава); транснационален доклад за представяне и сравняване на казуси и изработване на графични материали; транснационално ръководство за разумно управление, съхраняване, повторно използване, икономическата валоризация на съответната архитектура, градски / регионални образователни семинари и форуми; цифров каталог на предмети и материали, свързани с архитектурата на периода; уеб сайт на проекта; план за нов транснационален културен маршрут, включен в "Атлас на Съвета на Европа”; първа транснационална асоциация за насърчаване на пилотни културни туристически продукти;  транснационална работилница, насочена към специализирани туроператори, за насърчаване на културно-туристически продукти; план за разпространение на комуникация (интернет страницата, лого, запазена марка, брошура на проекта и др.) Дългосрочността на резултатите се осигурява от дейността на транснационалната асоциация, който ще бъде създаден от АТРИУМ за насърчаване и промотиране на културния маршрут. Освен това, признанието „културен маршрут на Съвета на Европа” ще бъде най-добрата "гаранция" за разширяване и засилване на дейностите по проекта. Асоциацията ще си сътрудничи с местни групи, които ще гарантират участието на гражданите, както и с научноизследователски центрове, университети и т.н., които ще се развиват научна дейност. Някои местни власти (напр. Форли и Веление) вече са определили част от техния бюджет за опазване и валоризация на това наследство.

Целеви групи и заинтересовани лица

Поради многото нива и кроссекторни характеристики на ATRIUM, целевите групи и заинтересованите лица, принадлежат към различни сфери на дейности и дисциплини: от областта на градското планиране и всички нива на управление, до туристическия сектор (мениджмънт на дестинации, маркетинг и т.н.), управление на културното наследство, научни изследвания и образование (библиотеки, музеи, университети), неправителствени организации. Налице е необходимост за по-добро разбиране, оценяване и изява на наследство като част от туристическия потенциал на градовете и регионите. Тази цел ще бъде постигната изцяло само когато всички заинтересовани страни си сътрудничат. Има силна необходимост от сътрудничество между експерти от различни области, създаване на механизъм за партньорство, платформа за обмен на идеи и добри практики, ефективни мрежи и взаимно обогатяване извън рамките на партньорството, които влияят положително на процеса на вземане на решения. Целевите групи / крайните потребители са: политици, администратори, мениджъри и служители на културни институции, ръководители и служители на туристически компании и регионалните агенции за развитие, архитекти, учени. Основните резултати, които следва да се постигнат са: ръководство за разумно управление; цифров каталог; културно-туристическите продукти. Заинтересовани лица са: представители на туроператори, туристически агенции, регионални / местни културни сдружения. Основни очаквани резултати: цифров каталог; културно-туристическите продукти. Целеви групи и заинтересовани лица ще бъдат достигнати с помощта на комуникационната стратегия, предвидена от Работен пакет 2 (пресконференции, интервюта за радиостанции и телевизии и т.н.). По-специално, крайните потребители и заинтересованите страни ще бъдат включени в проекта чрез форуми, семинари за обучение и уъркшоп - работилници (Работни пакети 4, 5,6).

Обобщаване на резултатите

Територията на Форли ще се опира на резултатите от проект за съвместна търговия 2007-2009 г. "Frequenza d'Onda" и реализацията на английската версия на брошурата "Съвременните маршрути - фашистка архитектура в района на Форли", която се раздава на Лондонския панаир през март 2008 г.  Тя също ще се възползва междурегионален проект за туристическо развитие, наречен ITER за реализация на междурегионална мрежа на културните маршрути, свързани с архитектурата на модернизма www.architetturadelmoderno.it,  Култура 2000 - проект "Начини на живот в Европа", 2004-2005.
Провинция Форли-Чезена ще използва резултатите от проект "Култура 2000", фокусиран върху начините на обитаване.
Института за строителство и архитектура-Словакия ще се възползва от методиките на "Култура 2000-модерното движение за сътрудничество, добросъседство: съвременни концепции на живот и работа. Търсене за свързване в архитектурата на 4 населени места.” Институтът ще използва и на регистър на съвременната архитектура, създадена от местния департамент по архитектура.
Университет в Любляна  работи от дълги години в сферата на образованието и изследванията на така наречената „рационалистична архитектура на 1920  и 30”. Община Тирана придоби забележителен опит с изпълнението на проекта "Връщане към идентичността", като реставрира стари комунистически и фашисткати сгради в центъра на града.
Университетът във Флоренция, който е научен консултант на Община на Форли в същата област, е работил заедно с Тирана.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...