Southeast Europe Atrium European Union
начало » обекти » Градски център-Димитровград

Градски център-Димитровград

Градски център-Димитровград (бул. България и бул. Д.Благоев) -основна пешеходна зона, която свързва гарата и автогарата с административния център на града -сградата на общината. Той е представителен архитектурен ансамбъл, който съчетава в себе си много идеи на модернизма от първата половина на ХХ век:  функционално зониране, типизирано жилищно строителство сред зелени зони, отделяне със зелен пояс на зона труд. Ансамбълът е решен в единствената нормативно възможна за времето естетика на неокласицизма.

Ансамбълът е органично свързан на смислово, функционално и естетическо ниво с останалите части на града. Високата му стойност се определя от човешките по мащаб пространства и сдържаната им архитектура, напълно съизмерими с останалите зони на градската тъкан.

На територията на градския център има творби на монументалните изкуства, някои от които са се появили на по-късен етап, но са от времето на тоталитарната система и са свидетелство за нейната естетика.

Градският център е естествена градоустройствена доминанта, предопределена от характера на композицията и монументалния архитектурен образ

Димитровград и неговият център е живо свидетелство за държавното планиране от епохата на тоталитаризма и развитието на обществото и неговите разбирания от това време. Обектът носи характерните белези на “социалистическия  период”  и на световните тенденции в градоустройството като цяло.

Градският център активно участва в живота на града, всъщност той създава множество активности чрез функциите си /търговски, обслужващи, развлекателни, рекреационни, културни/

Градският център носи неповторим характер на ансамбъл, необикновено звучене на цялост. Замислената градоустройствена идея с всички свои сфери на социални дейности е станала реалност и нейното въздействие е не само силно емоционално, но то е и исторически неповторимо.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...