Southeast Europe Atrium European Union

Националният дворец на културата

снимка: Никола Михов снимка: Никола Михов

Многофункционален комплекс, обединяващ конгресни, културни, рекреационни, развлекателни, търговски, комуникационни и обслужващи функции. С мащаба си и градоустройствените задачи, които изпълнява, допринася решително за развитието на главния градски център в посока юг. Главната сграда на НДК е замислена като сложен призматичен обем, доминиращ с размерите си цялото околно пространство. Реализираната подземна и надземна структура осигурява изграждането на пешеходни пространства в паркова среда и достъпа до двореца със средствата на масовия градски транспорт. Пространствената композиция е разположена по вертикала, организирана в три основни функционални групи: голяма концертно-конгресна зала и свързаните с нея фоайета, по-малки зали и обслужващи помещения. Парковата част се характеризира с преобладаването на открити пространства и наличието на много елементи с представително въздействие.

След политическите промени през 1989г. НДК успява да се задържи и до днес като конгресно-изложбен център благодарение на добрия си мениджмънт. През 2005г. Международната асоциация на конгресните дворци (AIPC) обявява за носител на наградата Apex за 2005 на AIPC за „Най-добър конгресен център в света“ Конгресен център – София, Национален дворец на културата. През 2010г. печели второ място за същия приз. Организатор е на различни международни културни прояви, които се радват на голям обществен интерес. Комплексът, с неговите покрити и открити паркови пространства и неотслабнала символна мощ на представителен център на официалната идеологически унифицирана и “историзирана” култура има огромен потенциал за предизвикване на значим туристически интерес и може пълноценно да се включи в културно-туристическа система.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...