Southeast Europe Atrium European Union

Комуникационни дейности

Стратегията на разпространение и интегриране (DMS) е планирана, за да разпространява – чрез предвидените инструменти- новопроизведено знание, съобщения и Културен маршрут към местните общности, акционери и граждани, със специално съсредоточаване върху иновацията и съдържанието на икономическото въздействие. Стратегията се стреми да включи тези действащи лица (местни, национални и международни), които имат влияние върху политиките и практиките, способни да подсилят културния туризъм като инструмент за устойчиво икономическо развитие. Проектът ще изпълни комбинирана стратегия за разпространение, адресирана до разнообразна целева аудитория: хора, притежаващи политически правомощия, акционери, туроператори, учени, държавни служители в местни институции, местни малки и средни предприятия, медийни експерти и социални действащи лица, за да бъдат постигнати успешно резултатите от проекта. Дейностите по разпространение и интегриране ще стимулират осведомеността за откритията от проекта и ще имат потенциал да повлияят позитивно на различните видове политики и върху медиите. Благодарение на транснационалния подход на дейността и участието на акционери от 11 различни държави и 18 партньори предложената стратегия ще гарантира прехвърляемостта на резултатите към други целеви групи, сектори и географски райони. Наистина дейностите по разпространение и интегриране са жизненоважен елемент за успеха на проекта и тези дейности ще бъдат развити открай докрай, през цялата реализация на проекта. Дейностите по разпространение и интегриране ще прилагат обосновката на следната методология: a) идентификация на съобщението(ята) за разпространение/интеграция; b) идентификация на целевите групи с отпратка към съобщението(ята), които се предвиждат; c) идентификация на подходящите инструменти, за да се постигнат целевите групи; d) разработка на Програма за реализация, за да се превърнат дейностите по разпространение и интегриране в експлоатационни. Той ще бъде процес, изпълняван през цялото времетраене на проекта.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...