Southeast Europe Atrium European Union
projekt » WP1

Projekti transnacional dhe menaxhimi financiar

Struktura menaxhuese e Partneritetit (dhe vendim-marrja, monitorimi dhe procedurat që kanë të bëjnë me të) do të bazohet në: Komitetin Drejtues (KD), i cili merr vendime të nivelit të lartë dhe vlerëson progresin e projektit (zakonisht gjatë takimeve periodike ndër-kufitare, rezultatet e të cilave do të përmblidhen në minuta specifike) dhe në Komitetin Shkencor (KSh) i cili do të marrë vendime me rëndësi shkencore. Përfituesi Kryesor do të zbatojë vendimet e Komitetit Drejtues të Projektit; Përfituesit Përgjegjës për Paketën e punës janë të ngarkuar me prodhimin e outputeve të planifikuara dhe rezultatet e paketës së tyre të punës në kohë dhe në cilësinë e rënë dakord, të koordinuara nga PK (Përfituesi Kryesor). Një strukturë administrative do të krijohet në fillim të projektit (menaxhim financiar, rekrutimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore, prokurimi i pajisjeve, kërkesat e sekretarisë, komunikimi me sekretariatin e përbashkët).

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 09:34

newsletter

lidhje

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumentet

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...